Login
研發合作: UWB濾波器
UWB濾波器設計

UWB filter
Frequency : 6.0GHz-8.1GHz
I.L : 2.0dB Max.
R.L : 10dB Max.
Attenuation : (A)-10dB @5.725~5.825GHz(B)-25dB @5.15~5.35GHz
Size : 3.2mmx2.5mm
UWB濾波器LTCC設計實體圖

(點圖可檢視)
紅線為模擬結果/藍色為量測結果

(點圖可檢視)
紅線為模擬結果/藍色為量測結果

(點圖可檢視)

繳費方式:
1.現金
2.電匯或轉帳戶名: 財團法人台灣商品檢測驗證中心
銀行: 彰化銀行林口分行,銀行代號(009),帳號:9689-01-22217-5-00

聯絡窗口:
洪課長
電話 : 03-3280026分機262
傳真 : 03-3962548
EMAIL :etc436@etc.org.tw
李組長
電話 : 03-3280026分機257
傳真 : 03-3962548
EMAIL :jh_lee@etc.org.tw

facebook 商檢中心 © 2013 版權所有
地址:33383 桃園市龜山區文明路29巷8號
電話:+886-3-3280026  傳真:+886-3-3280034  申訴專線:+886-3-3276117